งานประเพณีสรงน้ำวัดหัวฝาย และวัดหนองห้าตะวันออก

0
86

ทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุของชุมชนในเขตเทศบาล

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดังนี้
-วัดหัวฝาย ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
-วัดหนองห้า ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตำบลพระบาท เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน