ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
67

   เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. 2561-2565) ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาคที่มีระยะเวลาห้าปี พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

Print Friendly, PDF & Email