งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันตก

0
51

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ได้กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  ณ  วัดลำปางกลางตะวันตก  ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก  ตำบลปงแสนทอง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันตก

 

 

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน