ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ภายในชุมชนบ้านแม่กืย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
24

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน