ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล) (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
4

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน