กิจกรรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
42

โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เรื่อง “การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (บาสโลบ และไลน์แดนซ์ ตะลุง)” วิทยากรโดย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

Print Friendly, PDF & Email