กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
43

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัย อบรมให้ความรู้ เรื่อง
– ผู้สูงอายุกับจิตอาสา วิทยากรโดย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
– สุขภาพจิตกับผู้สูงอายุ วิทยากรโดย รพ.สต.บ้านแม่กืย
– การพูดในโอกาศต่าง ๆ วิทยากรโดย กศน.อำเภอเมืองลำปาง

ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรผู้ชำนาญการชีวิต อบรมให้ความรู้ เรื่อง
– สุขภาพจิตกับผู้สูงอายุ วิทยากรโดย รพ.สต.บ้านแม่กืย
– พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน วิทยากรโดย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
– ภารกิจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม

ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต อบรมให้ความรู้ เรื่อง
– กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ วิทยากรโดย นางพิกุล อินมา ปราชญ์ชาวบ้าน
– กิจกรรมนันทนาการ วิทยากรโดย กศน.อำเภอเมืองลำปาง

Print Friendly, PDF & Email