การประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

0
37

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ นอกจากนั้นในที่ประชุมยังมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 2 ชุมชน ดังนี้
1. นายมานพ ใจบรรทัด ประธานชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู
2. นายนพพันธ์ วิริยะพันธ์ ประธานชุมชนศรีพูนทรัพย์ ตำบลพระบาท

ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆระหว่างเทศบาลเมืองเขลางค์นครกับชุมชน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ 9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

Print Friendly, PDF & Email