ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามกีฬาต้านยาเสพติดพร้อมระบบไฟฟ้าภายใน และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
12
แบ่งปัน