การประชุมเพื่อปรึกษาการจัดกิจกรรมงานสรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ ประจำปี พ.ศ. 2562

0
25

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2562 นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ และ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปรึกษาหารือกับเจ้าอาวาสวัดดอยม่วงคำและประธานชุมชนในเขตตำบลกล้วยแพะเกี่ยวกับการจัดงานโครงการจัดกิจกรรมงานสรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้  สร้างความรักความสามัคคีชุมชน ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยได้กำหนดจัดงานในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ วัดดอยม่วงคำ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน