รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายฯ ครั้งที่ 4/2562 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
34