ซื้อเครื่องขยายเสียงพาวเวอร์มิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
5

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน