โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดข่วงเปา

0
12

สรงน้ำพระธาตุวัดข่วงเปา
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดข่วงเปา ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ตำบลปงแสนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ท้องถิ่นเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้คนในชุมชนต่อไป

กดติดตาม เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมถึง Line @ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
———————————————————————————
LINE @ https://goo.gl/zJa71L
website : www.kelangnakorn.go.th
youtube : www.youtube.com/kelanglampang

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน