ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
30

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน