กิจกรรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
10

โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เรื่อง “การใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์เรียนรู้ทักษะอาชีพ (น้ำมันเหลือง)” วิทยากรโดย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

Print Friendly, PDF & Email