กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
10

 

 

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัย อบรมให้ความรู้ เรื่อง
– ผู้สูงอายุกับจิตอาสา วิทยากรโดย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
– สุขภาพจิตกับผู้สูงอายุ วิทยากรโดย รพ.สต.บ้านแม่กืย
– ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา วิทยากรโดย กศน.อำเภอเมืองลำปาง

ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรผู้ชำนาญการชีวิต อบรมให้ความรู้ เรื่อง
– สุขภาพจิตกับผู้สูงอายุ วิทยากรโดย รพ.สต.บ้านแม่กืย
– พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน วิทยากรโดย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
– เพลงพื้นบ้านล้านนา วิทยากรโดย นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต อบรมให้ความรู้ เรื่อง
– ศาสตร์พระราชา วิทยากรโดย กศน.อำเภอเมืองลำปาง
– สืบสานล้านนา ฮักษาค่าวจ๊อยซอ วิทยากรโดย นางพิกุล อินมา ปราชญ์ชาวบ้าน

Print Friendly, PDF & Email