การอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนากลุ่มสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมธัญกร อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

0
17

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายจุติพงศ์ ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนากลุ่มสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน” วิทยากรโดย ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมธัญกร อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Print Friendly, PDF & Email