โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำวัดข่วงเปา

0
13

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ได้กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำวัดข่วงเปา ในวันที่  11  พฤษภาคม 2562 ณ  วัดข่วงเปา  ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา  ตำบลปงแสนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา วัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานสรงน้ำวัดข่วงเปา ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน