ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองร่องช้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหมอสม

0
13
แบ่งปัน