ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕

0
12
แบ่งปัน