ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม

0
17
แบ่งปัน