มอบเงินสวัสดิการด้านการเสียชีวิตของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
27

 

ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมี นางอรวรรณ  ปันยศ ประธานชุมชนบ้านหนองเจริญ และคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองเจริญ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางมาริสา สุวารี  บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ ๑๔ ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท

Print Friendly, PDF & Email