การดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ กรณีรับเงินสด(ในชุมชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 (วันที่ 10 เมษายน 2562)

0
33

Print Friendly, PDF & Email