เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ในงาน “ฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562”

0
75

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึง การจัดงานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562 ว่า ในปีนี้เทศบาลเมือง เขลางค์นคร กำหนดจัดกิจกรรมงานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณวัดม่อนธาตุ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ในปีนี้เน้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครในทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และพระประจำวันเกิด เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต
2. กิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุดีเด่นของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
3. ขบวนแห่ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
4. กิจกรรมการละเล่นและกิจกรรมรื่นเริงตามประเพณี
สำหรับกิจกรรมการประกวดประเภทต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้
– การประกวดก่อเจดีย์ทราย
– การประกวดปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง
– การประกวดค่าว
– การประกวดทำตุงไชย

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัย เข้าร่วมกิจกรรม “ฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562” โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดประเภทต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานชุมชนทุกชุมชนหรือแจ้งได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตันเดิม ชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-324195
“แล้วมาฮ่วมกันนุ่งชุดปื้นเมือง อู้กำเมืองกันตึงงานเน้อเจ้า”

Print Friendly, PDF & Email