สรงน้ำพระธาตุ

0
49

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ได้กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

-วันที่ 20 มีนาคม 2562  ดังนี้

  • วัดพระเจ้านั่งแท่น  ชุมชนบ้านกล้วยม่วง  ตำบลกล้วยแพะ
  • วัดบ้านร้อง  ชุมชนบ้านร้อง ตำบลชมพู
  • วัดสำเภา  ชุมชนบ้านสำเภา  ตำบลปงแสนทอง
  • สำนักสงฆ์หนองหัวหงอก  ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก  ตำบลชมพู

-วันที่  28 มีนาคม 2562  ณ วัดกาดเมฆ  ชุมชนบ้านกาดเมฆ ตำบลชมพู

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม อันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการนั้น

 

Print Friendly, PDF & Email