ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายห้วยแม่กืย ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย

0
23
แบ่งปัน