ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ ตั้งแต่แยกถนนลำปาง-แม่ทะ-บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓

0
19
แบ่งปัน