ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ถึงข้างวัดไร่ข่วงเปา หมู่ที่ ๑๑

0
17
แบ่งปัน