ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ทางแยกสะพานข้ามคลองชลประทานถึงเขตเทศบาล

0
21
แบ่งปัน