ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอยบริเวณหลังวัดบ้านกาดเมฆ

0
17
แบ่งปัน