ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครและประชาคมเมือง

0
39

เทศบาลเมืองเขลางค์นครจะดำเนินประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครและประชาคมเมืองแบบประชารัฐในการเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและให้เกิดองค์ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ให้มีความสอดคล้องกันทั้งในแผนพัฒนาทุกระดับ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาในอนาคตนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งคุณภาพ”(คุณภาพคน คุณภาพชีวิต และคุณภาพการบริหารจัดการ)

 

Print Friendly, PDF & Email