กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0
40

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนประธานชุมชน , ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน , ตัวแทนผู้ประสานพลังแผ่นดิน หรือตัวแทนตาสับปะรดในชุมชน (ชุมชนละ ๕ คน) เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขอความร่วมมือใส่เสื้อสีขาวร่วมกิจกรรม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรักและสามัคคีระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป

 

Print Friendly, PDF & Email