กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัย วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
43

Print Friendly, PDF & Email