แจ้งกำหนดสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562, วันเริ่มและระยะเวลาของสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

0
128