จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ,อปพร. และเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน จำนวน ๒๐๐ คน (โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
43

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน