การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ กรณีรับเงินสด(ในชุมชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 (วันที่ 8 มกราคม 2562)

0
58

Print Friendly, PDF & Email