ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขกำหนดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เลิกใช้

0
60
แบ่งปัน