โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

0
305

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และหน้าที่ของเด็กต่อสังคมและประเทศ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง รวมทั้งเกิดความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตรงกับคำขวัญที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดนาน้อย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย
เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมประกวดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมือง เขลางค์นคร โทร.054-324195

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประสบการณ์ของเด็กๆ ให้แต่งเติมความรู้ได้ตามวัยกับงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562”

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน