ประชุมประชาคมท้องถิ่น

0
65

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมการประชุม เพื่อมีส่วนร่วม ภายใต้หลักประชารัฐโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอขอบคุณในความร่วมมือและข้อคิดเห็น ตลอดข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 

Print Friendly, PDF & Email