ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างแอสฟัลท์สำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม/ถุง จำนวน ๒,๐๐๐ ถุง

0
55
แบ่งปัน