ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

0
63

เทศบาลเมืองเขลางค์นครจะดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยจะเป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมการประชุม ภายใต้หลักประชารัฐโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

Print Friendly, PDF & Email