ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0
52

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562 (การป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และ อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นายบุญเจต บุตติ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และนายจัตุรงค์ ศิริรัตน์ วิทยากรภาคปฏิบัติจากเทศบาลนครลำปาง ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง อีกทั้งทางบริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด โดยนายพัฒนพันธ์ พูลเพิ่ม ได้ร่วมมอบเครื่อง Smoke Alarm ให้กับทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการเตือนภัยเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยต่อไป

 

Print Friendly, PDF & Email