การปรับปรุงสำหรับประชาชน คู่มือระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต

0
146