จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค – ๕๙๔ ลำปาง จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
13

อ่านประกาศ

แบ่งปัน