การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตามโครงการสูงวัยเข้าใจ IT

0
100

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะดำเนินโครงการสูงวัยเข้าใจ IT มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุมีช่องทางในการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๓๙ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่
๑. งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๒. ประธานชุมชนและประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.kelangnakorn.go.th
และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หมายเหตุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด หากมีผู้มาสมัครครบตามจำนวนก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอปิดการรับสมัครนับตั้งแต่วันที่มีผู้มาสมัครครบตามจำนวนดังกล่าว

หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียน บ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร ๐ ๕๔๓๒ ๔๒๑๗

Print Friendly, PDF & Email