เทศบาลเมืองเขลางค์นครสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณี “ล่องสะเปา จาวบ้านฟ่อน ประจำปี 2561” สืบสานงานประเพณีหลังออกพรรษา  1 วัน

0
94

        นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึงการสนับสนุนการจัดงานล่องสะเปา จาวบ้านฟ่อน ประจำปี 2561 ว่า เป็นประจำทุกปีที่ชุมชนบ้านฟ่อน ชุมชนบ้านชมพูและชุมชนใกล้เคียงที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมแม่น้ำวังจะจัดงานประเพณีล่องสะเปา จาวบ้านฟ่อนขึ้น  ซึ่งจะจัดหลังวันออกพรรษา 1 วัน โดยประชาชนในชุมชนบ้านฟ่อนจะตกแต่งสะเปาและริ้วขบวนตามรูปแบบและความคิดของคนในชุมชนเป็นขบวนสะเปา แห่ไปตามถนนในชุมชนก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาและแม่น้ำวัง ที่ไหลหล่อเลี้ยงชุมชนมายาวนาน และจะได้นำสะเปาล่องแม่น้ำวัง  ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน  “สะเปา” หมายถึงเรือสำเภาในภาษาพื้นเมือง โดยคำเรียกดังกล่าวได้ให้ชื่อตามเอกลักษณ์ของสะเปา ที่ชาวบ้านได้จัดทำขึ้นจากคติความเชื่อที่ว่า การล่องสะเปาคือการทำทานให้แก่   ผู้ล่วงลับ การประดิษฐ์สะเปาของชาวล้านนา จะใช้กาบกล้วย มะละกอ ไม้ไผ่ หรือกระดาษแก้วใส ตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้ หรือใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายต่างๆ ติดด้านข้างลำสะเปา นอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆ ที่มักใส่ลงไปในสะเปาด้วย เช่น ข้าวสุก กล้วย อ้อยควั่น ข้าวต้มจิ้ม น้ำตาล เกลือ ยาสูบ หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน และรูปสัตว์ต่างๆ เป็นต้น เพราะเชื่อกันว่าผู้ล่วงลับที่ได้อุทิศส่วนกุศลหรือทำทานไปให้ จะนำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ในอีกภพหนึ่ง   การจัดงานจะเน้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมถึงการแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป  โดยมีชาวบ้านในชุมขนใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวนมาก ถือเป็นการจัดงานล่องสะเปาขึ้นเป็นแห่งแรกของลำปาง  ซึ่งในปีนี้ได้มีการสนับสนุนและร่วมกับชุมชนบ้านฟ่อนและโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นจัดงาน “ล่องสะเปา จาวบ้านฟ่อน ประจำปี 2561” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่  25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ริมน้ำวัง) เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น

  • พิธีสวดขอขมาพระแม่คงคา พิธีปล่อยโคมเป็นพุทธบูชา
  • การประกวดสะเปา ขบวนแห่รถสะเปาจากกลุ่มองค์กร และชุมชนต่าง ๆ
  • การออกร้านของกลุ่มพ่อบ้าน-แม่บ้าน ชุมชนบ้านฟ่อน
  • มหรสพต่างๆมากมาย

เทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนที่สนใจทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมชมกิจกรรม และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป

 

Print Friendly, PDF & Email