การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
71

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และสามารถขอรับใบสมัครได้ที่
๑. งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๒. ประธานกลุ่มผู้สูงวัยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.kelangnakorn.go.th

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการรับสมัคร และการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถติดต่อได้ที่ งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร ๐ ๕๔๓๒ ๔๒๑๗

หมายเหตุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด หากมีผู้มาสมัครครบตามจำนวนก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอปิดการรับสมัครนับตั้งแต่วันที่มีผู้มาสมัครครบตามจำนวนดังกล่าว

Print Friendly, PDF & Email