การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

0
99

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุรายเดิมที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และสามารถขอรับใบสมัครได้ที่

๑) งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๒) ประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยชุมชน
๓) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.kelangnakorn.go.th

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการรับสมัคร และการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถติดต่อได้ที่ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร ๐ ๕๔๓๒ ๔๒๑๗

Print Friendly, PDF & Email