การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ กรณีรับเงินสด(ในชุมชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561 (วันที่ 10 ตุลาคม 2561)

0
86

Print Friendly, PDF & Email