โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย ฝ่ายบริการสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากเขตเทศบาล โดยดำเนินการฉีดวัคซีนฯในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๖๓ ชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

Print Friendly, PDF & Email